2019 vuosikellokuva
Uutinen

Digipoolin vuosikertomus 2019

Digipoolin toimintakertomus, vuosi 2019

Digipoolin tarkoitus

Digipooli on digitaalisen yhteiskunnan varautumista edistävä yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaelin. Digipoolin keskeinen tehtävä on verkostomaisella toimintaotteella edistää kriittisen elinkeinoelämän sekä infrastruktuurin kyberturvallisuutta ja lisätä yleistä luottamusta digitaalisen yhteiskunnan perusrakenteisiin. Digipooli toimii poikkileikkaavana toimintona huoltovarmuusorganisaatiossa osallistuen muiden toimialapoolien tekemiseen digitaalisen turvallisuuden aiheissa.

Tavoitteeseen päästäkseen Digipooli osallistuu kyberuhkien systemaattiseen tunnistamiseen, laatii selvityksiä, suosituksia ja ohjeita kyberriskien hallintaan sekä järjestää itse ja yhdessä muiden poolien kanssa harjoituksia.

Vuonna 2019 on rakennettu menetelmät käsitellä toiminnasta nousevat teemat ja johtaa niistä hankkeita hankeohjelmiin tai erikseen tehtäväksi. Hankkeista on tuotettu tietoa yritysten varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan. 

Digipoolin toiminta 2019 perustui johtoryhmän lisäksi kahden alaryhmän, kyberryhmän ja ICT-ryhmän toimintaan. Loppuvuonna aloitettiin kolmannen vartiointialaryhmän toiminta turvallisuustoimijoille. Digipooli toimi 2019 Teknologiateollisuus ry:n tiloissa Etelärannassa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Vuonna 2019 Digipoolin toiminnan keskeisinä tavoitteina olivat poolitoiminnan vakiinnuttaminen sekä laajentaminen, missä myös onnistuttiin. Poolin johtoryhmä, kyberryhmä ja ICT-ryhmä kokoontuivat säännöllisesti läpi vuoden suunnitelmien mukaisesti. Huoltovarmuustoimintaan saatiin mukaan entuudestaan uusia yrityksiä sekä aktivoitua myös vanhoja jäsenyrityksiä. TIETO18-harjoituksen jälkianalyysi toteutettiin seurantaseminaarilla ja uutisoitiin Huoltovarmuusorganisaation HVO Extranetissä. Syyskuussa 2019 järjestettyyn seurantaseminaariin osallistui noin 70 harjoitukseen osallistunutta. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja harjoituksen eri toimialoilta ja vedettiin yhteen harjoituksen jälkeisiä toimia.

Digipoolilla oli suunnitellusti ohjaava rooli Huoltovarmuuskeskuksen Kyber2020-hankeohjelmassa ja pooli oli myös määrittelemässä Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelmaa ja sen tavoitteita. Pooli seurasi aktiivisesti hankkeiden edistymistä kaikissa alaryhmissä, mutta erityisesti hankkeiden edistymisen seurannasta ja vaikuttamisesta vastasi kyberryhmä. Pooli osallistui Kyber2020-hankeohjelman viestintään ja hankeohjelman ideointiin ja kommentointiin. Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman osalta Digipooli osallistui ohjelman suunnitteluun ja suunnittelutyöpajoihin.

Vuonna 2019 Digipoolin toiminnan keskeisiin tavoitteisiin oli kirjattu seuraavat kohdat:

 1. harjoitustoiminta ja tulevan TIETO20-harjoituksen suunnittelu
 2. valikoitujen hankkeiden käynnistys ja seuranta sekä osallistuminen Kyber2020-hankeohjelmaan tai sen jatkohankkeisiin
 3. Digipoolin jäsenkunnan lisääminen
 4. rekrytoinnit vahvistamaan hankkeiden läpivientiä sekä
 5. poolitoiminnan tavoitteita tukeva viestintä ja materiaalituotanto

Useimmat tavoitteet toteutuivat. Kehittäminen jatkuu mm. jäsenkunnan kasvattamisessa ja ulkoisen viestinnän lisäämisessä, jotka jäivät asetetuista tavoitteista.

Strategisen toiminnan painopisteet

Materiaalituotantoa lisättiin käynnistämällä hankkeita, joissa tuotettiin yrityksiä hyödyttävää materiaalia esimerkiksi jaettavaksi seminaareissa ja tapahtumissa, koulutusten tueksi sekä yritysten vapaaseen käyttöön.

Viestintä ja vaikuttavuus saivat alkusysäyksensä strategian laatimisella ja strategisen viestintäsuunnittelun toteuttamisella. Suunnitelmallinen viestintä käynnistyi toisella vuosipuoliskolla ja mm. TIETO20-harjoitukseen liittyvä viestintä aloitettiin vuoden lopulla suunnitellusti.

Kyberkyvykkyyksien kehityskohteet sekä yritysten toimintaverkoston toiminnan edistäminen näkyivät Digipoolin teettämässä toimialojen kyberkyvykkyyksien kypsyyden selvityshankkeessa. Yritysten kanssa käydyt haastattelut tuottivat selvitykseen osallistuville yrityksille lisäarvoa tuen ja ohjaavien raporttien muodossa. Yhdessä Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa toteutetun kybermittari-arviointimallin pilottihankkeen kanssa selvitykset tavoittivat yli 100 eri alojen yritystä, joiden kyberkypsyyttä arvioitiin ja tuotettiin yrityksille tietoa oleellisista yrityskohtaisista kehityskohteista. Selvitykseen osallistuneet yritykset saivat käyttöönsä oman yrityksen toimintaa koskevan raportin, jota he pystyivät hyödyntämään tarpeellisista toimenpiteistä päättäessään. Yrityskohtaisten raporttien lisäksi tuotettiin tietoa toimialakohtaisista ja kansallisista kehityskohteista.

Toimintaverkoston toiminnan edistäminen toteutui Digipoolin ryhmien säännöllisissä tapaamisissa, Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman suunnittelussa sekä TIETO20-harjoituksen suunnittelussa. Lisäksi verkoston toimintaa edistettiin jo mukana olevien yritysten ja uusien, toimitusketjussaan kriittisten, yritysten tapaamisissa.

Digipooli valitsee teemoja, joita se seuraa useamman vuoden ajan ja tekee tarpeellisiksi nähtyjä toimenpiteitä aiheen tiimoilta. Tällaisista teemoista mainittakoon rakennusalan kyberturvallisuus ja siihen liittyvät parannustoimet. Rakennusalalle tuotettiin digitaalisen turvallisuuden ohjeistusta sekä osallistuttiin Suomen Rakennusinsinöörien Liiton kirjahankkeeseen. Rakennuspoolin Rakennustiedon ohjekortti -hankkeessa tehtiin ohjekortit digitaalisen turvallisuuden huomioimiseksi tilaajalle, suunnittelijalle ja kiinteistönpitoon. Kirjahankkeessa on tekeillä asuinkiinteistöjen kyberturvallisuutta edistävä kirja. Digipooli rahoittaa kirjahanketta ja osallistuu sitä ohjaavaan toimikuntaan.  Alkuvuodesta Digipoolin alaryhmät osallistuivat Sähkötieto ry:n tuottamien Sähkötiedon ohjekorttien uudistukseen kommentoiden ja antamalla palautetta.

Yllämainittujen toimien lisäksi pooli järjesti ryhmien kokoukset ja viesti toiminnastaan mm. HVO Extranet -portaalissa. Digipooli toteutti tehtäväänsä ja tuki myös muiden poolien ja viranomaisten toimintaa mm. osallistumalla seminaareihin, koulutustilaisuuksiin, Huoltovarmuuskeskuksen Kyber2020-hankeohjelmaan, Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman suunnitteluun, Huoltovarmuuskeskuksen Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -ennakointityöhön ja muihin poolin toiminnan kannalta keskeisiin tilaisuuksiin.

Henkilöstö

Vuoden 2019 aikana koettiin muutoksia poolin henkilöstössä. Poolin sihteerinä toimi läpi vuoden Antti Nyqvist. Poolin henkilöstön määrä kasvoi 2019 aikana laskennallisesti 1 henkilöstä 3,5 henkilöön.

Alkuvuodesta 2019 poolia tukemaan liittyi osa-aikaisesti erityisasiantuntija Pertti Immonen, joka tukee myös MIL-poolia osaamisellaan. Immonen osallistuu poolin yritysyhteistyön kehitykseen ja TIETO20-harjoituksen suunnitteluun ja järjestelyihin.

Toisella vuosipuoliskolla Digipoolin alaryhmäksi perustettua vartiointiryhmää ryhtyi vetämään Atte Kokkinen, joka toimii määräaikaisena projektipäällikkönä Palta ry:ssä tehtävänään ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Tehtävänä on selvittää, onko alan yrityksistä yhteistyöhön laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi oman poolin perustamiseksi.

Lisäksi toisella vuosipuoliskolla Digipooliin rekrytoitiin lisävahvistukseksi Tero Oittinen. Oittisen tehtävä on dokumentoida ja kehittää eri toimialojen toimintatapoja kyberhäiriötilanteissa, sekä kehittää näiden toimintatapojen harjoittelua. Digipoolin toimialojen lisäksi tarkastelussa on muitakin toimialoja, sillä eri toimialoilla on omat riskinsä ja ominaispiirteensä kyberhäiriötilanteissa.  

Harjoitustoiminta

Digipoolin harjoitustoiminta näkyi TIETO20-harjoituksen suunnittelussa. Vuoden aikana tuotettiin lähtötilannekuvaus, alustavat suunnitelmat harjoituksen järjestelyistä ja tarvittavista tilavarauksista. Harjoitukselle asetettiin tavoitteet ja määritettiin tavat, joilla niihin päästäisiin.

Harjoituksen suunnittelua tehtiin yhdessä useiden eri sidosryhmien kanssa. Suunnittelutyöhön osallistuivat vuoden aikana mm. Digipoolin johtoryhmä ja alaryhmät, Traficom, Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, poliisi ja harjoitukseen valittujen toimialojen eli elintarviketuotanto ja -logistiikka-alan poolien sihteerit.

Harjoituksen suunnittelutyössä päästiin ensimmäistä kertaa laajaan yhteistyöhön pooliorganisaation poolien kanssa. Harjoituksen asetelmaa muutettiin Digipoolin harjoituksesta poolien monialaiseksi kyberaiheiseksi yhteistoimintaharjoitukseksi.

TIETO20-harjoituksen suunnittelutoiminnan lisäksi tutustuttiin muihin kyberaiheisiin harjoituksiin ja tarjottiin niihin Digipoolin asiantuntemusta. Digipoolin asiantuntemusta ja tuotettuja kuvauksia käytettiin mm. Valha-harjoituksessa ja Digipoolin asiantuntijat ovat olleet kommentoimassa tulevia Uusimaa 20-, PVLog20- ja Hamsteri-harjoituksia.

Viestintä

Viestintä on linjattu Digipoolin toiminnan strategiseksi painopisteeksi. Vuonna 2019 poolille tuotettiin viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma sekä luotiin perusta viestinnän kannalta oleellisten rakenteiden ja välineiden rakentamisella.

Viestintäonnistumisia saavutettiin vuoden aikana mm. rakennusalan julkaisuissa, joissa esiteltiin käynnissä olevia hankkeita. Digipooli on ollut esillä rakennusteollisuuden tapahtumissa Rakennustiedon ohjekortti -hankkeen kautta ja näkynyt alan medioissa annettujen haastatteluiden kautta.

TIETO18 -harjoituksen seurantaseminaarin järjestäminen ja siihen liittyvää viestintä Varmuuden vuoksi -verkkolehdessä ja HVO Extranetissä olivat myös onnistumisia vuoden varrella.

HVO Extranet on pooliorganisaation eri poolien ja yritysten väliseen viestintään tarkoitettu suljettu intranet, joka otettiin vuoden aikana aktiiviseen käyttöön. Extranetiin tuotettuja uutisia mm. tapahtumista, hankkeista ja julkaisuista on tuotu valikoiden myös Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden vuoksi -verkkolehteen.

Digipoolin osallistui myös Finnsec-messuille yhdessä Turvallisuusmuseon kannatusyhdistyksen kanssa ja vartiointiryhmän kautta. Vartiointiryhmästä julkaistiin artikkeli Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden vuoksi -verkkolehdessä.

Poolille perustettiin loppuvuodesta Twitter-tili, jonka kautta aloitettiin aktiivinen viestintä poolin omista aiheista sekä osallistuttiin ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään julkiseen keskusteluun.

Digipoolin toiminnasta ja muista kyberturvallisuuteen liittyvistä olemassa olevista rakenteista viestittiin myös muissa tapahtumissa ja säännönmukaisesti mm. alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Digipoolin toimintaa on esitelty myös yrityskäynneillä ja mm. kauppakamarien tilaisuuksissa Etelä-Suomen alueella.

GoDigi

     

     

businessinsider

Kuva 1 - GoDigi     Kuva 2 - Businessinsider

 

Yritysjäsenet

Dialogi poolin jäsenyritysten kanssa perustui pitkälti Digipoolin alaryhmien toimintaan ja yritystapaamisiin, joita tehtiin toisella vuosipuoliskolla 20 kpl. Tavattuja uusia yrityksiä kutsuttiin mukaan HVO Extranet -järjestelmän käyttäjiksi ja osallistumaan poolin tapahtumiin sekä muihin huoltovarmuusorganisaation tapahtumiin. Yritystapaamisten kautta levitetään tietoutta, ohjataan yrityksiä varautumaan sekä mahdollistetaan verkostoituminen.

HVO Extranet -järjestelmän käyttöä kehitettiin ja sen kautta jaettiin jäsenistölle ajankohtaista tietoa tapahtumista ja tuotetuista materiaaleista.

Jäsenistön määrä nousi vuoden mittaan yritystapaamisten ja vartiointiryhmän perustamisen myötä 60 yrityksen luokkaan. Mukana olevat yritykset ovat validoidusti kriittisiä toimijoita huoltovarmuuden kannalta. Uusia jäsenyrityksiä kartutetaan edelleen mm. tunnistettaessa kriittisiä yrityksiä toimitusketjuista.

Hankkeet ja projektit

 1. Vuoden aluksi Digipeople Oy tuotti Digipoolille tuoreet esitysmateriaalit. Materiaalia käytetään mm. viestinnän toimenpiteissä.

 

 1. Menneeseen TIETO18-harjoitukseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin vuoden 2019 aikana. Harjoituksen loppuraportti viimeisteltiin alkuvuodesta ja viestintätoimenpiteitä tehtiin Huoltovarmuuskeskuksen kanavissa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. TIETO18-harjoitukseen liittyvä seurantaseminaari järjestettiin noin vuosi harjoituksen päättymisen jälkeen syyskuussa.

 

 1. Digipoolin toinen päätuote TIETO-harjoitusten ohella on toimialojen kyberturvallisuuden kartoitus. Uutta kartoitusta varten tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitteluhanke, jonka KPMG toteutti voitettuaan kilpailutuksen aiheesta. Toteutusvaiheen suunnitelman toteuttivat yhteistyössä Huoltovarmuuskeskus, Digipooli ja Kyberturvallisuuskeskus. Yritysvalinnat ja kohdistustyö tehtiin pooliorganisaation kanssa tiiviissä yhteistyössä. - Kilpailutus hankkeen toteutuksesta tehtiin elokuussa ja toimialakartoituksen toteutushanke aloitettiin syyskuussa 2019. Hankkeeseen haastateltiin lähes 100 yritystä loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Hanke jatkuu 2020 puolella analysoinnilla ja raportoinnilla. Hankkeen tuloksissa hyödynnetään myös Kyberturvallisuuskeskuksen kybermittari-tuotteen pilottihankkeen läpikäynnin tuloksia energia-alalta, jolloin loppuraporttiin saadaan tulokset yhteensä noin 110 yritykseltä, jotka tulevat 12 toimialalta.

 

 1. Kyberhäiriötilanteet – Varautuminen ja juridiikka -selvitys ja yritysohje aloitettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Projektissa päivitettiin aiemmin aiheesta tehdyn selvityksen tuoreella lainsäädäntökatsauksella sekä haastattelemalla kuutta yritystä juridisista aiheista. Hankkeen tuotokset ja toteutettu yritysohje valmistui vuoden lopulla ja materiaali julkaistiin 2020 vuoden alussa. Hanke toteutettiin yhteistyössä FiCom ry:n kanssa.

 

 1. Kyberturvallisuus rakennusteollisuudessa oli yhtenä kokonaisuutena mukana toiminnan ytimessä läpi vuoden. Digipooli osallistui rahoitusosuudella Suomen Rakennusinsinöörien liiton kirjahankkeeseen, joka tuottaa Kyberturvallisuus asuinkiinteistöissä -kirjan. Digipoolin poolisihteeri osallistui ohjausryhmätyöskentelyyn ja käytti Digipoolin ryhmien yritysasiantuntijoita tuotosten kommentointiin ja lausuntojen antamiseen. Kirjahanke jatkuu myös vuoden 2020 puolella. - Toisena rakennusteollisuuden aiheena oli läpi vuoden Rakennustietosäätiön (RTS) Rakennustiedon ohjekorttien kirjoitushanke. Hankkeessa kirjoitettiin digitaalisen turvallisuuden ohjeet tilaajalle, suunnittelijalle, sekä kiinteistönpitoon. Digipoolin poolisihteeri toimi toimikunnan puheenjohtajana. Kortit kirjoitettiin vuoden 2019 aikana. Julkaisu ja siihen liittyvä viestintä tehdään 2020 puolella. Digipooli toimi työn rahoittajana, toimikunnan puheenjohtajana ja työn ohjaajana. Alaryhmät kommentoivat materiaalia rakennusalan muiden yritysedustajien kanssa. Hankkeeseen liittyvä jatkohanke on suunniteltu 2019 aikana. Työtä jatketaan vuonna 2020 tekemällä kaikista Rakennustietosäätiön ohjekorteista ja niihin liittyvästä materiaalista kooste siitä, miten kyberturvallisuus tulisi ottaa korteissa huomioon. Tarkoituksena on päivittää myös alan muita vakiintuneita ohjeistuksia kyberturvallisuuden näkökulmasta.

 

 1. TIETO20-harjoituksen suunnittelutyötä on tehty läpi vuoden ja tuotettu mm. lähtökohtatilannekuvaus yhteistyössä Puolutusvoimien, poliisin, Kyberturvallisuuskeskuksen, YLE:n ja pooli-sihteereiden kanssa. Lähtökohtatilannekuvauksesta johdettu työ skenaarioiden ja uutistuotannon tekemiseksi käynnistettiin, ja sitä jatketaan 2020 puolella. Johtoryhmä on linjannut toimialavalintoja ja teemoja sekä asettanut harjoitukselle tavoitteet. Pooliorganisaation kanssa on tehty organisaatiovalinnat ja lähetetty kutsut harjoitukseen yhteistyössä poolien yritysorganisaatioihin sekä aloihin liittyville viranomaisille. Viranomaisten kanssa on käyty keskusteluita ja sovittu heidän osallistumisestaan harjoitukseen. - TIETO20-harjoituksen viestintäsuunnitelma luonnosteltiin 2019 aikana ja sen tarkennuksia ja toimeenpanoa jatketaan 2020 puolella.

 

 1. Yritysten hallitusten kyberturvallisuus -ohjeistushanketta tuettiin Digpoolin asiantuntemuksella. Kyberturvallisuuskeskus tuotti ohjeen NCSC-uk-ohjeen pohjalta tuottaen siihen kotimaista sisältöä ja poistaen kansalliset sidonnaisuudet. Ohjeistuksessa on käytetty hallitusammattilaisten asiantuntemusta ohjeen sisällön jalostamisessa ja arvioinnissa Digipoolin puheenjohtajan avustuksella. Julkaisu ja viestintätoimet aiheesta jatkuvat 2020 puolella, aihe on läsnä tulevissa Digipoolin seminaareissa ja materiaalia jaetaan yrityskontakteille.

 

 1. Digipoolin henkilöstö ja yritysedustajat osallistuivat tiiviisti Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman suunnitteluun. Hankeohjelman suunnittelua rakennettiin Capful-toimiston johdolla ja Digipoolin strategiaa käytettiinkin pohjana hankeohjelman strategiaa laadittaessa.

 

 1. Poolin viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma tuotettiin toisen vuosipuoliskon aikana viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa. Viestintäsuunnittelun toimesta poolille perustettiin mm. Twitter-tili loppuvuodesta ja aloitettiin viestinnän rakenteiden vahvistaminen.

 

DPTwitter

Kuva 3 - Digipoolin Twitter

 

 1. Huoltovarmuusorganisaation kriittisten toimialayritysten tarpeita liittyen vartiointialaan selvitettiin vuoden lopulla selvityshankkeella. Hanke selvittää sitä, kohtaako em. yritysten tarpeet alan tuottamat palvelut nykyisellään ja pyrkii löytämään aiheita, jossa palveluita tulisi kehittää. Hankkeessa teetetään kysely, sekä siihen liittyvä haastattelu lähes 30 yrityksessä. Selvityshanke tuottaa sisältöä vartiointiryhmän agendalle 2020 vuodelle.

 

logo

Kuva 4 - Digipoolin tehtäviä 2019

 

Digipoolin seminaarit ja tapahtumat

TIETO18-seurantaseminaari järjestettiin syyskuussa Kasarmin Salien tiloissa harjoituksen osallistuneille yrityksille ja viranomaisille. Organisaatiot esittelivät harjoituksen jälkeen tekemiään toimenpiteitä. Seminaari videoitiin ja julkaistiin HVO Extranetissä kaikille pooliorganisaation jäsenille tutustuttavaksi.

Vartiointiryhmän käynnistykseen liittyen Digipooli, HVK ja vartiointiryhmän vetäjät osallistuivat Turvallisuusmuseon kannatusyhdistyksen messuosastolle FinnSec-messuilla.

Marraskuussa järjestettiin yhdessä puolustusalan yrityksistä koostuvan MIL-poolin kanssa seminaari Pääesikunnan tiloissa. Seminaari käsitti MIL-poolin ja Digipooli katsauksen ja seminaarissa mietittiin huoltovarmuuden kehitystä poolien jäsenyritysten kannalta.

Poolitoiminnan yhteenveto ja tavoitteet - vakiintunut poolitoiminta

Johtoryhmän, ICT-ryhmän ja kyberryhmän toiminta oli säännöllistä ja vakiintunutta 2019. Poolin ryhmät toimivat säännöllisessä rytmissä keräten osallistujia hyvällä osallistumisprosentilla tilaisuuksiinsa.

Vuoden aikana päädyttiin ICT- ja kyberryhmän tapaamisissa vakiorakenteeseen. Vakiorakenne muodostui vierailijapuheenvuorosta keskustelun herättämiseksi ja tiedon jakamiseksi, hankkeiden edistymisen seurannasta, toimenpiteiden määrittelystä ja ohjaavan palautteen koostamisesta ajankohtaisiin aiheisiin.

Digipoolin ryhmien yritysedustajat osallistuivat lisäksi kahteen Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman määrittelytyöpajaan.

Ryhmien toiminnan lisäksi tehtiin myös toimenpiteitä ryhmien siiloutumisen ehkäisemiseksi. Näistä konkreettisimpana esimerkkinä näkyi Digitaalinen Turvallisuus 2030 -hankeohjelman tavoitteiden määrittely. Määrittely tehtiin työpajoissa, joihin ryhmien yritysedustajat osallistuivat yhdessä. Lisäksi kyberryhmän edustajat osallistuivat ICT-ryhmän istuntoihin antaen toimialakohtaisen katsauksen ajankohtaisiin ICT-aiheisiin ja toimenpiteisiin. Samalla ICT-ryhmän yritysten edustajia käytettiin vierailijapuheenvuoroissa kyberryhmässä tai toimialakohtaisissa toimenpiteissä.

 

Toimijat ja projektit

Tavoite

Tulokset

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii säännöllisten kokouksien lisäksi poolitoiminnan tukena.

Johtoryhmä kokoontui yhteensä 5 kertaa. Tapaamisissa määritettiin Digipoolin strategiaa ja päätettiin toiminnasta, sekä rahankäytöstä. Johtoryhmä linjasi päätöksenteollaan Poolin strategisia teemoja ja pohjusti Digitaalisen Turvallisuuden hankeohjelman suunnittelua. Lisäksi johtoryhmä tuotti teemoja, reunaehtoja ja linjauksia tulevan TIETO20 -harjoitukseen liittyen. Harjoituksen kohdistus, eli kohderyhminä toimivat toimialat, sisältö ja organisaatiot käsiteltiin johtoryhmässä.

Kyberryhmä

Kyberryhmän toimintaa jatketaan ja ryhmä toimii hankeohjelmien valvonnassa ja tuotosten validoinnissa, sekä tuottaa aiheita hankeohjelmiin.

Kyberryhmä kokoontui säännöllisesti 6 kertaa vuoden aikana. Tapaamisissa keskityttiin ajankohtaisiin aiheisiin ja ohjattiin käynnissä olevia hankkeita, käsiteltiin eri teemoihin ja validointiin tuloksia ja tuotoksia, sekä ideointiin hankeaihioita. Ryhmä osallistui mm. kahteen DT2030-hankkeen suunnittelu työpajaan.

 

ICT-ryhmä

ICT-ryhmän toimintaa jatketaan ja ryhmä toimii hankeohjelmien valvonnassa ja tuotosten validoinnissa, sekä tuottaa aiheita hankeohjelmiin. Lisäksi ryhmä tuottaa ICT alan varautumiseen aiheita ja osallistuu toimialakohtaisiin kehitysponnistuksiin.

ICT-ryhmä kokoontui säännöllisesti 6 kertaa vuoden aikana. Tapaamisissa keskityttiin ajankohtaisiin aiheisiin ja ohjattiin käynnissä olevia hankkeita, käsiteltiin eri teemoihin ja validointiin tuloksia ja tuotoksia, sekä ideointiin hankeaihioita. Ryhmä osallistui mm. kahteen DT2030-hankkeen suunnittelu työpajaan.

 

Vartiointiryhmä

Vartiointiryhmän tavoitteena vuonna 2019 on käynnistää toiminta ja rekrytoida yritysedustajat osallistumaan toimintaan.

Ryhmälle löydettiin vuoden aikana vetäjä, joka alkoi rekrytoida osallistujia ja käynnisti ryhmän toiminnan yhdessä HVK vastinparin kanssa. Ryhmän toiminta käynnistettiin ensimmäisellä tapaamisella toisen vuosipuoliskon aikana. Ryhmän aiheista käynnistettiin ensimmäinen hanke ja ryhmään saatiin osallistumaan yrityksiä. Vartiointi-ryhmän toimintaan liittyen pidettiin säännöllisiä ohjauspalavereita n. kerran kuukaudessa toisella vuosipuoliskolla, sekä alan tarveselvityksen hankkeen ohjeukseen liittyen.