TIETO24

TIETO24 tunnus vaaka
TIETO24-Harjoitus - Tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus.

TIETO on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoiminta ja tiedonvaihtoharjoitus laajojen hybridi-, kyber-, ja informaatiohäiriöiden varalta.
Se on myös yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää laajoissa häiriötilanteissa sparraava, useiden toimialojen harjoitus.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen sekä julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laaja-alainen vaikuttaminen, ja siihen liittyvät kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen ja fyysiset toimet, vaarantaa yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

TIETO24 harjoituttaa yrityksiä erilaisissa, toisiaan seuraavissa häiriötilanteissa ja perehdyttää yritykset viranomaisten kanssa tehtävään yhteistoimintaan, jolla tuetaan yritysten toimintakyvyn palauttamista. Harjoitukseen osallistuvat yritykset harjaantuvat tiedonvaihtoon eri osapuolten välillä ja ymmärtävät tilannekuvan merkityksen häiriöiden hallinnassa. Harjoitus on skenaariopohjainen strategisen tason harjoitus, joka järjestetään neljässä jaksossa vuosina 2024 - 2025.

Harjoitukseen osallistuvat lukuisat toimialat ja mukana on luonnollisesti myös toimialojen keskeiset palvelutuottajat tele- ja ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio, Poliisi ja monet muut toimijat.

TIETO22 harjoitukseen oli nimettynä yli 650 henkilöä 170 eri reaalimaailman organisaatiosta ja TIETO24 harjoitus pyrkii saamaan entistä suuremman osallistujajoukon harjoittelemaan näissä tiedonvaihdon aiheissa.

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kehitetään sopimussuhteista yhteistyötä

TIETO24-harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita, joita tullaan viemään arjen käytäntöihin osallistuvissa yrityksissä ja esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -kehitysohjelmassa.

Vahvuutemme on kriittisistä toiminnoista vastaavien yritysten ammattitaidossa sekä viranomaisten kyvyssä kriisitilanteessa vahvistaa yritysten toimintakykyä esimerkiksi havaintotiedoilla, toimintaohjeilla sekä asiantuntijatuella. Yhdessä vakavat häiriötilanteet havaitaan nopeammin ja kokonaiskuvan muodostaminen haastavista tilanteista nopeutuu. Samalla syntyy myös kyky torjua häiriön vaikutukset ja palautua normaaliin toimintaan. Yritysten välinen läheinen yhteistyö mahdollistaa viranomaisten tuen tehokkaan kohdistamisen laajoissa, useisiin yrityksiin vaikuttavissa häiriötilanteissa.

TIETO24-harjoituksen organisoinnista vastaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen, Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen, Poliisin ja Puolustusvoimien kanssa. Harjoituksen järjestämisestä vastaa Huoltovarmuuskeskus. TIETO-harjoituksia on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti Puolustusvoimien johdolla. TIETO-harjoitukset siirtyivät vuodesta 2018 lukien Huoltovarmuuskeskuksen vastuulle.

Harjoitukseen kuuluu 4 jaksoa, joista 2 ensimmäistä ovat luonteeltaan seminaareja, joissa jaetaan osallistujille ajankohtaista tietoa.

Jaksojen 1 ja 2 sisällöissä korostuvat ne aiheet, joita toivotaan nähtävän yritysten jatkuvuudenhallinnan suunnitelmissa varauduttaessa kriisitilanteisiin/häiriötilanteisiin - kriisitiimin toimintamallit, kriisiviestintä, sopimuksellinen varautuminen, yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa sekä muut ajankohtaiset varautumisaiheet; viranomaisten tarpeet ja odotusarvot yhteistoiminnalle sekä aihealueella relevantit lainsäädännön muutokset.  

TIETO22 Yleiskuva 5
Tunnelmia TIETO22-harjoituksen intensiivivaiheesta

Jakso 3 sisältää ns. Intensiivivaiheen, missä 3 päivän ajan pelataan aitoa kaksipuoleista roolipeliä, jossa yritysten kriisitiimit toimivat ja tekevät päätöksiä muodostamansa tilannetiedon perusteella. Tiimejä harjoitutetaan monipuoliseen tiedonjakoon sen eri muodoissaan - alihankkijoista asiakkaisiin ja aina julkisuuteen asti. Oikealla tilannekuvalla voidaan tehdä päätöksiä, joilla selvitään kriisistä

  • Jakson 1 Koulutustilaisuus maaliskuussa
  • Jakson 2 Koulutuspäivä toukokuussa
  • Jakson 3 Intensiivivaiheen Perehdytyspäivä syyskuussa
  • Jakson 3 Intensiivivaihe/Peli lokakuussa
  • Jakson 4 Purkupäivä marraskuussa
  • Jakson 4 Seurantaseminaari noin vuosi intensiivivaiheen jälkeen lokakuussa 2025

Mitä osallistujat saavat osallistumalla harjoitukseen:

  • Osallistuvat organisaatiot saavat arvokasta hyötyä liiketoiminnan jatkamiseksi häiriötilanteista huolimatta.
  • Harjoitus tarjoaa ilmaista koulutusta organisaatioiden henkilöstölle - osaamista jolla on merkitystä!
  • Huoltovarmuus taataan osin verkoston tuntemuksella ja sikäli harjoituksen tarjoamat verkostoitumisen paikatkin tuovat merkittävää hyötyä häiriötilanteissa toimimiselle.
Yleisesti harjoitus tarjoaa osallistujille keinoja, tietoa, materiaaleja ja perusteita kehittää oman organisaationsa toimintaa. Laaditaan tai päivitetään varautumiseen liittyviä suunnitelmia ja sopimuksia saatujen oppien ja kokemusten perusteella. Yhdessä harjoittelemalla tuotetaan yhdenmukaisia ja ketteriä toimintamalleja ja testataan sekä kehitetään niitä käytännössäKehitetään toimintaa viranomaisten kanssa huomioiden häiriötilanteiden erityispiirteet ja opitaan hyödyntämään verkostoa liiketoiminnan jatkamiseksi. Saadaan myös osaamista järjestää omia kyberhäiriötilanneharjoituksia. Ja lopulta saadaan perusteita tehdä varautumiseen liittyviä investointeja. 
 
TIETO24 harjoituksen osallistujia
 
TIETO-harjoitus on koko Huoltovarmuusorganisaation harjoitus. Erityishuomion kohteena on tällä kertaa Energiasektori ja sen tuontiriippuvuudet eli logistiikkasektori, joilla on yhteiskunnassamme keskeinen rooli kun energia-ala käy läpi liiketoimintamurrosta joka on käynnissä uusiutuvien energiamuotojen yleistyessä ja jonka toiminnot ovat pitkälti digitalisoituneita. Harjoituksen tarinat luodaan näistä aiheista ja tuottavat vaikutuksia harjoittelijoille alasta riippumatta.
 
Harjoituksessa on mukana yrityksiä myös muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, kuten harjoittelevien toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficom Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.
 
TIETO24-harjoituksen tapahtumat aikajanalla:
TIETO24 Schedule 2